Obsah

Cirkev

Cirkev duchovná veľmoc storočí. V obci Holiša bola farnosť s kostolom už pred rokom 1232. Rímskokatolícka cirkev patrila do novohradského archidiakonátu ostrihomského biskupstva. V pápežskej desiatke z roku 1332 - 1337 medzi obcami, ktoré odvádzali cirkevnú daň je zaznamenaná aj Galsa. V roku 1375 postavili v Holiši šľachtici Mikuláš, Šimon a Lukáč kaplnku. V roku 1554 bol v Holiši farárom Ján.

cirkev 2 3

Kostol Narodenia Panny Márie – barokový, bol vybudovaný na staršom základe v roku 1768. Obnovený bol po roku 1854 a opravovaný bol v rokoch 1901, 1912, 1930 a 1946. Jednoloďová dispozícia s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutého valenou lunetovou klenbou, loď. pruskou. V zásade je to barokový priestor, členený konkávno - konvexnými piliermi na ktorých spočívajú klenbové pásy. Prestavaná veža na pilieroch bola zničená pri ústupe Nemcov v roku 1944. Krstiteľnica je kamenná kalichovitá z konca 18. storočia. Z pôvodnej barokovej kazateľnice sa zachoval už len baldachýn a štyri plastiky evanjelistov. Pôvodný zvon je z roku 1612.
Plastika Panny Márie - ľudová je z druhej polovice 19. storočia, je to polychrómová drevorezba. Umiestnená je na pravej strane lode.
Kazateľnica - neskorobaroková, pochádza z konca 18. storočia a je to polychrómovaná drevorezba. Parapet riečnišťa je novší so sekundárne umiestnenými pôvodnými sochami evanjelistov. Na baldachýne sú dve sochy evanjelistov a vo vrchole je umiestnená socha Krista. Umiestnená je na pravej strane lode.
Krstiteľnica - klasicistická je z prelomu 18. a 19. storočia, zhotovená z pieskovca. Kupa je dekorovaná lupeňmi a na pravej strane sú svätyne.
Zvon - pôvodne z roku 1612, novší klasicistický z roku 1847.
Pacifikál - neskorobarokový pochádza z konca 18. storočia. Umiestený je v sakristii.

4 5 6

Nová farnosť bola založená v roku 1773. Rímskokatolícke matriky narodených, sobášených a zomrelých sú vedené od roku 1773 - 1862. Po cirkevnej reorganizácii Márie Terézie v roku 1776 bola farnosť v Holiši pričlenená k rožňavskému biskupstvu. Rímskokatolícky farský úrad, farský obvod Holiša, Fiľakovské Kľačany, Nitra nad Ipľom. Matriky od roku 1773 - 1892 sú uložené v ŠOBA B. Bystrica. Evanjelický a.v. farský úrad bol v Lučenci a do farského obvodu patrí aj Holiša. Matriky sú zachované za roky 1783 - 1895.