Obsah

Späť

Zoznam daňových dlžníkov obce Holiša

Nik neplatí rád dane a poplatky a to nie je ináč ani u občanov ktorejkoľvek obce a teda ani našej. Ale treba si uvedomiť že práve tieto dane a poplatky sú práve tým príjmom obcí, z ktorých môžu v obci vybudovať či zriadiť to, čo od nich občania právom očakávajú (často krát najviac tí čo si túto povinnosť neplnia). Aj tento rok nás čakajú finančne náročné projekty, zaťažujúce formou spolu účasti obecný rozpočet (dostavba vodovodu, rekonštrukcia kúrenia OÚ/školy, rekonštrukcia miestnych komunikácií,...) Aj keď sú tieto projekty z veľkej časti financované zo získaných dotácií, obec musí zabezpečiť sumu stanovenú na spolufinancovanie. Preto sme nútení pristúpiť k ráznejším krokom vymáhania daňových nedoplatkov. Prvým krokom je toto zverejnenie najväčších daňových dlžníkov, nasledovať bude daňové exekučné konanie za účelom vymáhania dlhu (zrážkami zo mzdy, zrážkami z dôchodkových dávok), zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť v  majetku dlžníka a zadržanie vodičského preukazu.

Senki sem szeret adót és illetéket fizetni, és ez nincs másként egyetlen település polgárai esetében sem, így a mieinknél sem. De be kell látni, hogy ezek az adók és illetékek éppen azok a önkormányzat bevételei, amelyekből az önkormányzat valamit építhet vagy tehet a településen, és eszt az polgárok joggal el is várnjak tőle (sokszor legjobban azok, akik nem teljesítik ezt a kötelezettségüket). Idén is vannak anyagilag igényes, részvétel formájában az költségvetést terhelő projektjeink (vízvezeték befejezése, fűtésrekonstrukció OÚ / iskola, helyi utak felújítása, ...) Bár ezek a projektek nagyrészt támogatásból valósulnak meg, az önkormányzatnak kell biztosítania a társfinanszírozásra elkülönített összeget. Ezért kénytelenek vagyunk erőteljesebb lépéseket tenni az adóhátralék behajtása érdekében. Ennek első lépése a legnagyobb adósok nyilvánosságra hozatala, majd a tartozás behajtását célzó adóvégrehajtási eljárások (bérből való levonás, nyugdíjjáradékból történő levonás), az adós tulajdonában lévő ingatlanon zálogjog alapítása és a járművezetői jogosítvány elvonása.

 

Zverejňovanie daňových dlžníkov obce Holiša

Obec Holiša ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a  doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  s použitím § 52 ods. 2 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu  k 22. februáru 2022, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u  fyzickej osoby sumu 160,00 eur  a u  právnickej osoby sumu 1 600,00 eur.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí (priniesť doklad o zaplatení), ďalších informácií alebo o možnostiach splácania dlhu, informujte kanceláriu obecného úradu osobne! Obec Holiša na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov je oprávnená začať voči dlžníkovi daňové exekučné konanie za účelom vymáhania dlhu (zrážkami zo mzdy, zrážkami z dôchodkových dávok), zriadiť vecné bremeno na nehnuteľnosť v  majetku dlžníka a zadržať vodičský preukaz.

Zo zoznamu budú odstránení daňoví dlžníci, ktorí si svoju daňovú povinnosť voči obci Holiša vysporiadajú.

Por.č. Priezvisko a meno Súpis.č. / adresa Dľžna suma
1 Stojka Jozef 57 675,00 €
2 Mojzeš František 49 600,67 €
3 Čonka Patrik 106 452,29 €
4 Koroncziová Monika  22 380,00 €
5 Bálint Andrej 65 349,00 €
6 Kováč Pavel 58 342,42 €
7 Grundzová Nadežda 37 342,00 €
8 Danyiová Renata 65 315,58 €
9 Berky Tibor 119 290,00 €
10 Brinza Jaroslav 140 283,40 €
11 Morinová Renáta 65 270,28 €
12 Agóč Zsolt 164 266,00 €
13 Beregi Dušan 142 256,08 €
14 Agóčová Iveta 72 256,00 €
15 Weisenpacherová Silvia 162 256,00 €
16 Agóč Tomáš 69 255,75 €
17 Szeder Zoltán 65 250,00 €
18 György Tomáš 4 235,22 €
19 Tóth Marian 115 216,00 €
20 Brinzová Edita 140 215,00 €
21 Horváthová Denisa 119 206,00 €
22 Berky Leonard Rúbanisko III 2904/24 Lučenec 204,00 €
23 Balog Csaba 121 203,00 €
24 Šustek Richard 83 183,00 €
25 Agóč Zsolt 69 177,00 €
26 Brťková Elena 137 174,00 €
27 Tóth Gabriel 100 173,00 €
28 Mikšíková Zlata 43 169,59 €
29 Berta Peter 88 165,96 €
30 Tóthová Petra 64 163,00 €

Vyvesené: 21. 2. 2022

Dátum zvesenia: 1. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť