Obsah

Späť

Ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

                                                                                                                                                                            P O Z V Á N K A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Obec Holiša v zastúpení  starostom obce Ing. Karolom Ferenczom Vás pozýva na  ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

28.11.2022  (pondelok) o 17,00 hod.

      v budove obecného úradu

P r o g r a m :

 1. Privítanie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Vykoná : doterajší starosta

 1. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Holiša, odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Vykoná : predseda miestnej volebnej komisie

 1. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 2. Zloženie sľubu poslancov OZ v obci Holiša
 3. Príhovor novozvoleného starostu
 4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
 5. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu – voľba predsedu, podpredsedu, členov
 6. Určenie platu starostu
 7. Určenie zástupcu starostu, určenie platu zástupcu starostu
 8. Určenie náhradného sobášiaceho
 9. Určenie platu poslancov
 10. Schválenie rozpočtu na rok 2023
 11. Diskusia a organizačné veci,  rôzne

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť