Obsah

Kultúrne pamiatky

panorama

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Holiši – história a projekt rekonštrukcie

Prvá písomná zmienka o obci Holiša pochádza z roku 1246, zatiaľčo existencia miestnej farnosti je doložená z písomných prameňov z rokov 1332-1337.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie je situovaný na dominantnej lokalite, na návrší na severozápadnom okraji obce. Dispozične je riešený ako jednoloďová stavba, s predstavanou vežou s ihlanovou strechou na západnej strane a s polygonálnym presbytériom na strane východnej. Loď je zaklenutá pruskou klenbou, strop presbytéria je tvorený valenou lunetovou klenbou. Zaujímavosťou kostola sú aj jeho zvony – najstarší je z r. 1612, novší z r. 1847 a najnovší z r. 1930.

Súčasná podoba kostola pochádza z roku 1768, keď gróf Ignác Koháry financoval rozsiahlu prestavbu staršieho objektu (erb rodu Koháryovcov je dodnes zachovaný v interiéri zvonice, nad vstupným portálom lode). V rámci staršieho vývoja sa zatiaľ zistilo niekoľko stavebných etáp holišského kostola. Jeho najstarším predchodcom bol kamenný románsky kostolík nezisteného pôdorysu, existujúci pravdepodobne už v 12. storočí. Ďalšie stavebné fázy sú doložené z 13. storočia a z prelomu 15. a 16. storočia. O uvedenej hypotéze vývoja svedčia sekundárne využité románske a gotické architektonické články, zabudované do súčasného muriva objektu, akými sú napr. opracované kamenné kvádre s povrchovým náterom, kamenný pravouhlý dverový portál, časť južného múru z plevových tehál, štrbinové okno s polkruhovým záklenkom, kruhové rozetové okno na východnej strane presbytéria, či zvyšky rebrovej klenby sakristie nájdené v okolí kostola. Žiaľ, okrem rozetového okna na presbytériu sú v súčasnosti všetky spomenuté stredoveké architektonické prvky prekryté omietkou a nie sú viditeľné. V posledných dvoch storočiach sa na kostole realizovali viaceré stavebné úpravy a rekonštrukcie rôzneho rozsahu (okolo r. 1854-1888, 1901, 1912, 1930). Počas II. svetovej vojny utrpel kostol masívne poškodenie, keď ustupujúce nemecké jednotky pri prechode frontu v posledných dňoch decembra 1944 z taktických dôvodov vyhodili do povetria kostolnú vežu (aby ju sovietske vojská nemohli využiť ako pozorovacie stanovisko pre navádzanie delostreleckej paľby na nemecké obranné pozície pri Lučenci). V povojnovom období bol kostol bez veže a zvony boli umiestnené v provizórnej drevenej zvonici stojacej pri južnej strane kostola. Nová veža bola postavená v r. 1999, pričom architektonický návrh novostavby bol rámcovo založený na pôvodnej novogotickej podobe. V r. 1998 bol kostol rozhodnutím Ministerstva kultúry zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

V posledných desaťročiach sa čoraz výraznejšie začali prejavovať príznaky narušenia statiky kostola v podobe postupného pribúdania zväčšujúcich sa prasklín v murivách, opadávania vonkajšej i vnútornej omietky, odklonu časti nárožia od vertikálnej osi a poklesnutia podlahy v interiéri lode. Najviditeľnejšie je poškodené severozápadné nárožie a západná štítová stena lode, ako aj steny veže. Praskliny sa však postupne rozšírili na celý objekt. Hoci v priebehu posledných 20 rokov boli vypracované až 4 statické posudky (v r. 1991, 1994, 2001 a 2008), neboli realizované žiadne sanačné práce.

Technický stav kostola sa preto naďalej zhoršoval, a to aj napriek snahám o čiastkové opravy (napr. svojpomocné čiastočné odvodnenie, neskôr výmena strešnej krytiny na lodi, atď.). Vzhľadom na havarijný stav objektu vydal Obecný úrad Holiša ako kompetentný orgán dňa 11.3.2019 nariadenie o bezodkladnom vykonaní zabezpečovacích prác a o dočasnom ukončení užívania kostola po dobu nevyhnutnú pre ich realizáciu. Od jari 2019 sú preto bohoslužby slávené v novopostavenej kaplnke v areáli farského úradu, prípadne v letnom období aj na jeho krytej terase.

Za posledné 2 roky podal miestny rímskokatolícky farský úrad niekoľko žiadostí na získanie finančnej podpory z rôznych zdrojov. Vzhľadom na finančnú náročnosť sa rekonštrukcia kostola bude riešiť v dvoch etapách. Prvá etapa rekonštrukcie je zameraná na statické zabezpečenie a odstránenie havarijného stavu objektu. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo financie na podporu realizácie projektu zameraného na tento účel s názvom „Holiša, rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – odstránenie havarijného stavu z rozpočtovej kapitoly MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Poskytnutá dotácia je určená na úhradu výdavkov na statické zabezpečenie objektu. Práce pozostávajú z injektáže chemických kotiev určených na fixáciu základov a stabilizáciu okolitého podložia, ako aj z následného zabezpečenia celistvosti a stability nadzemných murív.

12

Druhá etapa, ktorá bude predmetom samostatnej projektovej žiadosti v budúcnosti, by mala zahrnovať komplexnú pamiatkovú obnovu interiéru a exteriéru kostola (so súbežným vykonaním archeologického prieskumu a in-situ prezentáciou zachovalých starších stavebných prvkov, dokumentujúcich vývojové etapy objektu).

Záchranou a obnovou kostola a odprezentovaním jeho vývojových etáp sa táto kultúrna pamiatka stane vzácnym dokladom ranno-stredovekej architektúry na juhu Slovenska.

V prípade záujmu môžete na záchranu a obnovu kostola v Holiši prispieť aj Vy, a to dobrovoľným individuálnym finančným darom na číslo účtu SK54 0900 0000 0000 5932 5686.

Text a fotografie: Radomír Hrivňák

Zdroje:

Drenko, J. Holiša – monografia obce, Obecný úrad Holiša 1996, ISBN: 80967580-3-9

Rímskokatolícky farský úrad Holiša

Obecný úrad Holiša

Statický posudok z r. 1994 (Technická správa)

www.apsida.sk

345678910111213141516171819202122